Regulamin

I. Postanowienia podstawowe

1. Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „warunkami handlowymi”) spółki Delken sp. z o.o. obowiązują (o ile nie określono inaczej) w odniesieniu do zakupu towarów w oferowanych w sklepie internetowym https://www.pl.ionickiss.pl
2. Ogólne Warunki handlowe (OWH) określają i precyzują obowiązki sprzedawcy (operatora sklepu internetowego), którym jest spółka Delken z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-496), ul Magnacka 4/66, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000870300, NIP 5223192996, REGON 387562502, o kapitale zakładowym wynoszącym 150.000,00 złotych, nr rachunku bankowego 55 1050 1025 1000 0090 8109 6613 (zwaną dalej „Sprzedającym”),
a także kupującego (klienta). Wszelkie stosunki umowne pomiędzy sprzedawcą
a kupującym podlegają dokumentacji zamówień oraz niniejszym OWH. W przypadku nieuregulowanych kwestii, stosunki umowne między sprzedawcą a kupującym podlegają ogólnie obowiązującym przepisom prawa, w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
3. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy i osoby fizycznej, która zawiera umowę kupna poza swoją działalnością jako konsument lub w ramach swojej działalności (dalej „kupujący”) za pośrednictwem interfejsu internetowego znajdującego się na stronie internetowej dostępnej w Internecie. adres https://www.pl.ionickiss.pl (zwany dalej „sklepem internetowym”).
4. Niniejsze warunki handlowe i umowa kupna zawierane są w języku polskim.
5. Definicje:
a) dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
b) formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
c) formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny
w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
d) Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
e) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.);
f) konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym;
g) newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym;
h) produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
i) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego;
j) sklep internetowy – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.pl.ionickiss.com;
k) Sprzedawca; Usługodawca – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Delken sp. z o.o.;
l) umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
ł) usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
m) Usługobiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
n) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
o) zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

II. Informacje o towarach i cenach

1. Informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów oraz ich główne właściwości podane są przy poszczególnych towarach w katalogu sklepu internetowego. Ceny towarów są podane wraz z podatkiem od wartości dodanej, wszystkimi powiązanymi opłatami i kosztami zwrotu towarów, jeśli towary ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone zwykłą drogą pocztową. Ceny towarów obowiązują tak długo, jak są wyświetlane w sklepie internetowym. Postanowienie to nie wyklucza zawarcia umowy kupna na indywidualnie ustalonych warunkach.
2. Wszelkie prezentacje towarów umieszczone w katalogu sklepu internetowego mają charakter informacyjny i sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna tych towarów.
3. Informacja o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru publikowana jest w sklepie internetowym. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko w przypadku, gdy towary
są dostarczane na terytorium Polski.
4. Wszelkie rabaty z ceną zakupu towaru nie łączą się ze sobą, chyba że sprzedający uzgodni z kupującym inaczej.
5. W przypadku towarów objętych ustawą o odpadach opłata recyklingowa jest wliczona w całkowitą fakturowaną cenę. W przypadku towarów, dla których opłata recyklingowa nie jest wymieniona i obliczona osobno, jest ona już częścią ceny zakupu.

III. Zamawianie i zawieranie umowy kupna

1. Koszty poniesione przez kupującego przy korzystaniu ze środków porozumiewania się na odległość w związku z zawarciem umowy kupna (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych) kupujący ponosi sam. Koszty te nie odbiegają od stawki podstawowej.
2. Kupujący zamawia towar w następujący sposób:
• za pośrednictwem swojego konta klienta, jeśli wcześniej zarejestrował się w sklepie internetowym,
• wypełniając formularz zamówienia bez rejestracji.
3. Kupujący przy składaniu zamówienia wybiera towar, ilość sztuk towaru, sposób płatności i dostawy.
4. Przed wysłaniem zamówienia kupujący ma możliwość sprawdzenia i zmiany danych, które wprowadził w zamówieniu. Kupujący wysyła zamówienie do sprzedawcy, klikając przycisk Wyślij zamówienie. Dane podane w zamówieniu są uważane przez sprzedawcę za prawidłowe. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych informacji w formularzu zamówienia oraz potwierdzenie przez kupującego zapoznania się z niniejszym regulaminem.
5. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia sprzedający prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania zamówienia na adres e-mail podany przez kupującego przy składaniu zamówienia. Potwierdzenie to uważa się za zawarcie umowy. Do potwierdzenia dołączone są aktualne warunki handlowe sprzedającego. Umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie zamówienia przez sprzedającego na adres e-mail kupującego.
6. W przypadku, gdy którykolwiek z wymagań określonych w zamówieniu nie może zostać spełniony przez sprzedającego, prześle on zmienioną ofertę na adres e-mail kupującego. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przez kupującego przyjęcia tej oferty sprzedającemu na jego adres e-mail podany w niniejszych warunkach.
7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedającego są wiążące. Kupujący może anulować zamówienie do momentu otrzymania przez kupującego powiadomienia o otrzymaniu zamówienia przez sprzedającego. Kupujący może anulować zamówienie na e-mail sprzedającego: info@delken.pl
8. W przypadku oczywistego błędu technicznego po stronie sprzedającego przy podawaniu ceny towaru w sklepie internetowym lub podczas składania zamówienia, sprzedający nie jest zobowiązany do dostarczenia towaru kupującemu za tę oczywiście nieprawidłową cenę. Sprzedający bez zbędnej zwłoki poinformuje kupującego o błędzie i prześle zmienioną ofertę kupującemu na jego adres e-mail. Zmieniona oferta jest uważana za nowy projekt umowy kupna i w takim przypadku umowa kupna zostaje zawarta poprzez potwierdzenie przyjęcia przez kupującego
na adres e-mail sprzedającego.

IV. Konto klienta

1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej w sklepie internetowym kupujący może uzyskać dostęp do swojego konta klienta. Kupujący może zamawiać towary
ze swojego konta klienta. Kupujący może również zamawiać towar bez rejestracji.
2. Podczas rejestracji na koncie klienta oraz przy zamawianiu towarów kupujący jest zobowiązany do podania wszystkich danych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji danych podanych w koncie użytkownika
w przypadku jakiejkolwiek zmiany. Dane podane przez kupującego na koncie klienta oraz przy zamawianiu towaru sprzedający uważa za prawidłowe.
3. Dostęp do konta klienta jest zabezpieczony nazwą użytkownika i hasłem. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w zakresie informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta klienta. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie konta klienta przez osoby trzecie.
4. Kupujący nie jest uprawniony do zezwalania na korzystanie z konta klienta osobom trzecim.
5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, zwłaszcza jeśli kupujący nie korzysta już ze swojego konta użytkownika lub jeśli kupujący naruszy swoje zobowiązania wynikające z umowy kupna i niniejszych warunków.
6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne przez całą dobę, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedawcy lub niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

V. Warunki płatności i dostawa towaru

1. Cenę towaru oraz wszelkie koszty związane z dostawą towaru w ramach umowy kupna, kupujący może zapłacić w następujący sposób:
• przelew bezgotówkowy na rachunek bankowy sprzedającego nr 55 1050 1025 1000 0090 8109 6613, prowadzony w ING Bank Śląski,
• przelew bezgotówkowy na konto sprzedawcy przez bramkę płatności www.przelewy24.pl
2. Wraz z ceną zakupu kupujący jest zobowiązany do zwrotu sprzedającemu kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w uzgodnionej wysokości. O ile poniżej wyraźnie nie zaznaczono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.
3. W przypadku płatności za pośrednictwem bramki płatniczej kupujący postępuje zgodnie z instrukcjami odpowiedniego dostawcy płatności elektronicznych.
4. W przypadku płatności bezgotówkowej obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony z chwilą zaksięgowania odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym sprzedającego.
5. Sprzedający nie wymaga od kupującego zaliczki lub innej podobnej płatności. Zapłata ceny zakupu przed wysłaniem towaru nie jest kaucją.
6. Zgodnie z ustawą o ewidencji sprzedaży sprzedający jest zobowiązany do wystawienia kupującemu paragonu.
7. Towar dostarczany jest kupującemu:
• na adres wskazany przez kupującego w zamówieniu,
• listem przewozowym na wskazany przez kupującego adres.
8. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Wybór sposobu dostawy dokonywany jest podczas zamawiania towaru.
10. Koszty dostawy towaru w zależności od sposobu wysyłki i odbioru towaru określone są w zamówieniu kupującego oraz w potwierdzeniu zamówienia przez sprzedającego. W przypadku, gdy środek transportu zostaje zakontraktowany na specjalne życzenie kupującego, kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym środkiem transportu.
11. Jeżeli zgodnie z umową kupna sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar
na miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany
do odbioru towaru w momencie dostawy. W przypadku, gdy z przyczyn leżących
po stronie kupującego konieczne jest wielokrotne dostarczenie towaru lub w inny sposób niż określony w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest odpowiednio pokryć koszty związane z wielokrotnym dostarczeniem towaru. koszty związane z innym sposobem dostawy.
12. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia integralności opakowania towaru i w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad niezwłocznie powiadomić przewoźnika. W przypadku stwierdzenia naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione otwarcie przesyłki, kupujący nie musi przyjmować przesyłki od przewoźnika.
13. Sprzedający wystawi kupującemu dokument podatkowy – fakturę. Dokument podatkowy jest wysyłany na adres e-mail kupującego.
14. Kupujący nabywa własność towaru płacąc pełną cenę zakupu towaru, w tym koszty dostawy, ale najpierw przyjmując towar. Odpowiedzialność za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towaru przechodzi na kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą, gdy kupujący był zobowiązany do przejęcia towaru,
ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy kupna.

VI. Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł umowę kupna poza swoim przedsiębiorstwem jako konsument, ma prawo do odstąpienia od umowy kupna.
2. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni:
• od dnia odbioru towaru,
• od dnia przejęcia ostatniej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest kilka rodzajów towaru lub dostawa kilku części,
• od dnia przejęcia pierwszej dostawy towaru, jeżeli przedmiotem umowy jest regularna wielokrotna dostawa towaru.
3. Kupujący nie może między innymi odstąpić od umowy kupna:
• świadczenia usług, jeżeli zostały spełnione za jego uprzednią wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a sprzedawca poinformował kupującego przed zawarciem umowy, że w takim przypadku nie ma prawa
do odstąpienia od umowy,
• o dostawę towarów lub usług, których cena zależy od wahań na rynku finansowym niezależnie od woli sprzedawcy i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
• w przypadku produktów higienicznych jeśli opakowanie produktu zostało otwarte lub została naruszona plomba na opakowaniu nie ma możliwości jego zwrotu,
• w innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy, kupujący musi w terminie odstąpienia od umowy przesłać oświadczenie o odstąpieniu.
5. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać ze standardowego formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez sprzedającego. Odstąpienie od umowy kupna zostanie wysłane przez kupującego na adres e-mail lub adres dostawy sprzedawcy określony w niniejszych warunkach. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi kupującemu otrzymanie formularza.
6. Kupujący, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić towar sprzedającemu
w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy sprzedającemu. Kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, nawet jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany zwykłą pocztą.
7. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy, sprzedawca zwróci mu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, wszystkie środki, w tym koszty dostawy, które od niego otrzymał, w ten sam sposób. Sprzedający zwróci kupującemu środki otrzymane w inny sposób tylko wtedy, gdy kupujący wyrazi na
to zgodę i nie poniesie dodatkowych kosztów.
8. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim sprzedający nie otrzyma zwrotu towaru.
9. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu przez kupującego w stanie nieuszkodzonym, nienoszonym i niezanieczyszczonym oraz, jeśli to możliwe,
w oryginalnym opakowaniu. Sprzedający jest uprawniony do jednostronnego potrącenia prawa do odszkodowania za uszkodzenie towaru z prawem kupującego
do zwrotu ceny zakupu.
10. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna z powodu wyprzedaży zapasów, niedostępności towaru lub gdy producent, importer lub dostawca towaru przerwał produkcję lub import towaru. Sprzedający niezwłocznie informuje kupującego na adres e-mail podany w zamówieniu i zwraca w terminie
14 dni od powiadomienia o odstąpieniu od umowy kupna wszystkie otrzymane
od niego na podstawie umowy środki, w tym koszty dostawy, w ten sam sposób lub w sposób określony przez kupującego.

VII. Prawa do wadliwego wykonania

1. Sprzedający odpowiada wobec kupującego, że towar przy odbiorze jest wolny od wad. W szczególności sprzedający odpowiada wobec kupującego, że w momencie przejęcia towaru przez kupującego:
• towar posiada cechy uzgodnione przez strony, a w przypadku braku porozumienia posiada cechy opisane przez sprzedawcę lub producenta lub których kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i na podstawie jego reklamy,
• towary nadają się do celu wskazanego przez sprzedawcę dla ich używania lub
do którego towary tego rodzaju są zwykle używane,
• towar odpowiada jakościowo lub wzorniczo próbce lub wzorowi z umowy, jeżeli jakość lub konstrukcja została ustalona zgodnie z próbką lub wzorem z umowy,
• towar ma odpowiednią ilość, miarę lub wagę; oraz
• towar spełnia wymagania przepisów prawa.
2. Sprzedawca ma zobowiązania z tytułu wadliwego wykonania przynajmniej w takim zakresie, w jakim utrzymują się zobowiązania producenta z tytułu wadliwego wykonania. Kupujący jest w inny sposób uprawniony do skorzystania z prawa do wady, która występuje w towarach konsumpcyjnych w ciągu dwudziestu czterech miesięcy od otrzymania.
3. Jeżeli sprzedany towar, jego opakowanie, instrukcje towarzyszące towarowi lub reklama zgodnie z innymi przepisami wskazują okres, w którym towar może być używany, stosuje się postanowienia gwarancji jakości. Gwarantując jakość, sprzedawca zobowiązuje się, że towary będą przez pewien czas nadawały się do zwykłego użytku lub że zachowają swoje zwykłe właściwości. Jeżeli kupujący słusznie skrytykował sprzedającego za wadę towaru, termin do wykonania uprawnień
z wadliwego wykonania lub okres rękojmi nie biegnie przez okres, w którym kupujący nie może korzystać z wadliwego towaru.
4. Postanowienia paragrafu poprzedzającego Regulaminu nie mają zastosowania
do towaru sprzedanego po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem, do towaru używanego na wada odpowiadająca stopniowi użytkowania lub akceptacji zużycia przez kupującego lub jeżeli wynika to z charakteru towaru. Prawo wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli wiedział przed odebraniem towaru, że towar
ma wadę, lub jeżeli wadę spowodował sam kupujący.
5. W przypadku wystąpienia wady kupujący może złożyć reklamację u sprzedawcy
i żądać:
• wymiany na nowy towar,
• naprawy towaru,
• rabatu od ceny zakupu,
• odstąpienia od umowy.
6. Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
• jeżeli towar ma istotną wadę,
• jeżeli nie może z rzeczy właściwie korzystać z powodu ponownego wystąpienia wady lub wad po naprawie,
• w przypadku większej ilości wad towaru.
7. Naruszenie umowy jest istotne, o czym strona naruszenia wiedziała lub powinna była wiedzieć w momencie zawierania umowy, że druga strona nie zawarłaby umowy, gdyby przewidziała naruszenie.
8. W przypadku wady, która oznacza drobne naruszenie umowy (niezależnie od tego, czy wada jest możliwa do usunięcia, czy niemożliwa do usunięcia), kupujący ma prawo do usunięcia przez sprzedającego wady lub uzyskania zniżki od ceny zakupu wadliwego towaru.
9. Jeżeli po naprawie wada usuwalna wystąpiła wielokrotnie (zazwyczaj trzecia reklamacja za tę samą wadę lub czwarta za różne wady) lub towar ma dużą liczbę wad (zwykle co najmniej trzy wady jednocześnie), kupujący ma prawo ubiegać się
o rabat od ceny zakupu, wymienić towar lub odstąpić od umowy.
10. Składając reklamację Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy, jakie prawo wybrał. Zmiana wyboru bez zgody sprzedającego jest możliwa tylko wtedy, gdy kupujący zażądał usunięcia wady, która okaże się niemożliwa do usunięcia. Jeżeli kupujący nie wybierze w terminie swojego prawa z istotnego naruszenia umowy, ma takie same prawa, jak w przypadku drobnego naruszenia umowy.
11. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie jest możliwa, kupujący po odstąpieniu
od umowy może żądać zwrotu ceny zakupu w całości.
12. Jeżeli sprzedający udowodni, że kupujący wiedział o wadzie towaru przed odbiorem lub sam ją spowodował, sprzedający nie jest zobowiązany do zaspokojenia roszczenia kupującego.
13. Sprzedający zobowiązany jest do przyjęcia reklamacji w każdym zakładzie, w którym uznanie reklamacji jest możliwe, w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności. Sprzedający ma obowiązek wystawić kupującemu pisemne potwierdzenie, kiedy kupujący skorzystał z przysługującego mu prawa, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu rozpatrzenia reklamacji wymaga kupujący, a także potwierdzenie terminu
i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenia naprawy i czasu trwania lub pisemnego uzasadnienia odrzucenia reklamacji.
14. Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozstrzyga reklamację niezwłocznie, w skomplikowanych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Okres ten nie obejmuje czasu odpowiedniego do rodzaju produktu lub usługi wymaganego do profesjonalnej oceny wady. Reklamacje, w tym usunięcie wad, muszą być rozwiązane niezwłocznie, nie później niż 30 dni od daty złożenia reklamacji, chyba
że sprzedawca i kupujący uzgodnią dłuższy termin. Bezskuteczny upływ tego terminu jest uważany za istotne naruszenie umowy, a kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna. Za moment złożenia reklamacji uważa się moment, w którym sprzedawca wyrazi wolę kupującego (wykonanie prawa z wadliwego wykonania).
15. Sprzedający informuje kupującego pisemnie o wyniku reklamacji.
16. Prawo do wadliwego wykonania nie przysługuje kupującemu, jeżeli kupujący wiedział przed odebraniem rzeczy, że rzecz ma wadę, albo jeżeli kupujący sam spowodował wadę.
17. W przypadku uzasadnionej reklamacji, kupującemu przysługuje zwrot celowo poniesionych kosztów poniesionych w związku z reklamacją. Kupujący może skorzystać z tego prawa od sprzedawcy w ciągu jednego miesiąca po upływie okresu gwarancji.
18. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu reklamacji.

VIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania
z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej,
do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php.

IX. Dostawa

1. Umawiające się Strony mogą przekazywać sobie wzajemną korespondencję pisemną pocztą elektroniczną.
2. Kupujący doręcza sprzedającemu korespondencję na adres e-mail podany w niniejszym regulaminie. Sprzedający dostarcza kupującemu korespondencję na adres e-mail podany na jego koncie klienta lub w zamówieniu.

X. Dane osobiste

1. Wszelkie informacje podane przez kupującego we współpracy ze sprzedającym są poufne i będą traktowane jako takie. O ile kupujący nie udzieli sprzedającemu pisemnej zgody, sprzedający nie będzie wykorzystywał danych kupującego do innych celów niż w celu wykonania umowy, z wyjątkiem adresów e-mail, na które mogą być przesyłane informacje handlowe, gdyż taka procedura jest dozwolona przez prawo, chyba że kupujący nie wyrazi zgody. Komunikaty te mogą dotyczyć wyłącznie podobnych lub powiązanych towarów i można je w każdej chwili w prosty sposób anulować (wysyłając list, e-mail lub klikając łącze w komunikacie handlowym). Adres e-mail będzie przechowywany w tym celu przez okres 3 lat od zawarcia ostatniej umowy pomiędzy kontrahentami.
2. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.
XI. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
1. Niniejszy XI ustęp Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej
ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa
w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także
w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku
do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.
6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

XII. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Zmiana Regulaminu:
a) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu
z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności
i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;
b) w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca ma prawo odstąpienia od umowy;
c) w przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane ingerencją osób trzecich w Sklepie internetowym lub w wyniku korzystania z niego niezgodnie
z przeznaczeniem. Podczas korzystania ze sklepu internetowego kupujący nie może stosować procedur mogących negatywnie wpłynąć na jego działanie oraz nie może wykonywać żadnych czynności, które mogłyby pozwolić mu lub osobom trzecim
na ingerencję lub korzystanie z oprogramowania lub innych elementów składających się na sklep internetowy i korzystanie z serwisu internetowego przechowywać lub jego części lub oprogramowanie w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem lub przeznaczeniem.
5. Treść regulaminu może zostać zmieniona lub uzupełniona przez sprzedawcę. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na prawa i obowiązki powstałe w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.
6. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do regulaminu.