Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów Serwisu dostępnego pod adresem https://www.pl.ionickiss.com (Polityka Prywatności).
2. Administratorem danych osobowych serwisu na podstawie art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”) to Delken sp. z. o.o („administrator”).
3. Dane kontaktowe administratora to:
Adres: ul. Magnacka 4/66; 02-495 Warszawa;
E-mail: info@delken.pl
Numer telefonu: +48 739 220 320
4. Dane osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub co najmniej jeden konkretny fizyczny, fizjologiczny, genetyczny, psychiczny, tożsamość ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.
5. Przetwarzanie, w rozumieniu Polityki Prywatności oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie.
6. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

II. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a. prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania komunikatów handlowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a f) RODO,
b. zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
c. niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem Umowy;
d. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Usługodawcy;
e. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Usługodawcę lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych lub inne realizowane w związku z funkcjonalnością Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

III. Zakres i cel zbierania danych

1. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w Serwisie w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z Serwisu, tj. w celu:
a. rejestracji w Serwisie;
b. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie,
w szczególności składania i realizacji Zamówienia/Rezerwacji, zawarcia i realizacji Umowy;
c. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć i dokonywania analiz;
d. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu;
e. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę
na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera;
f. w celu publikacji treści.
2. Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator pozyskał na podstawie realizacji Twojego zamówienia w celu:
a. rejestracji w Serwisie – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię
i nazwisko, adres e-mail, pliki cookies;
b. zawierania umów za pośrednictwem lub dostępnych w Serwisie,
w szczególności składania i realizacji Zamówienia/Rezerwacji, zawarcia
i realizacji Umowy – przetwarzane są następujące Dane Osobowe:
– w przypadku Rezerwacji – imię i nazwisko, adres, nr rezerwacji, pliki cookies
– w przypadku Zamówienia – imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego,
nr zamówienia, pliki cookies lub inne dane podane przez Usługodawcę
w Serwisie lub w trakcie kontaktu z Klientem;
c. sprawnego prowadzenia i funkcjonowania Serwisu, w tym Sklepu Internetowego oraz zapewniania bezpieczeństwa korzystania z nich, w tym dla ujawniania nadużyć, tworzenia raportów i analiz, w tym statystyk oglądalności podstron Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – wymienione w pkt2 b;
d. wypełniania zobowiązań Usługodawcy, w szczególności reklamacyjnych dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów oraz funkcjonowania Serwisu – przetwarzane są następujące Dane Osobowe – imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz
z kodem pocztowym), pliki cookies, nr rachunku bankowego;
e. przygotowania i przedstawiania dopasowanych do zainteresowań i potrzeb osób, których Dane Osobowe dotyczą reklam oraz ofert i otrzymywania informacji handlowej, w szczególności przesyłania przez Usługodawcę
na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionego Newslettera – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, data urodzenia, e-mail, telefon, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), pliki cookies, numer Zamówienia/Rezerwacji;
f. w celu publikacji Treści – przetwarzane są następujące Dane Osobowe: imię, nazwisko, e-mail, pliki cookies.
3. Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane niezbędne do realizacji umowy.

IV. Okres przechowywania danych

1. Dane Osobowe zbierane w Serwisie będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany z umową zawartą w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania
w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu.
2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe lub zanonimizowane.

V. Dobrowolność podania Danych Osobowych

Podanie Danych Osobowych w Serwisie jest dobrowolne, ale konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania Danych Osobowych zdefiniowanych Ust III. w pkt. 1 powyżej, których Usługodawca nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania Danych Osobowych w Serwisie, odpowiednio dla jednego z celów lub większej ich ilości, zdefiniowanych w Ust. III. pkt. 1 powyżej.

VI. Podmioty przetwarzające dane osobowe

1. Przetwarzanie danych osobowych prowadzi administrator, ale następujące podmioty przetwarzające mogą również przetwarzać dane osobowe w jego imieniu:
a. Dostawca usług OVH
b. lub innego dostawcy usług i aplikacji oprogramowania przetwarzającego, które jednak nie są obecnie używane przez administratora.

VII. Prawa i obowiązki osoby, której Dane Osobowe dotyczą

1. Na warunkach określonych w RODO masz:
a. prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
b. prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO.
c. prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO.
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO.
e. prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
f. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail administratora wskazany w ust. I pkt. 3 niniejszych warunków.
2. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

VIII. Profilowanie Danych Osobowych

Dane Osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane do czego wykorzystywane są informacje o zakupach, działaniach w kanałach sprzedaży Usługodawcy (pliki cookie, preferowane sposoby zakupu), dane socjodemograficznych (np. miejsce zamieszkania) ) w celu dostosowania informacji marketingowych do indywidualnych preferencji.

IX Cookies

1. Usługodawca informuje, że podczas korzystania z Serwisu Dane Osobowe zbierane są również automatycznie w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon.
2. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Klienta. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Klient, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:
a. utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
b. dostosowanie i optymalizację Serwisu do potrzeb Klientów,
c. personalizację przekazów marketingowych,
d. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu.
3. W Serwisie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.
4. Klient, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Klienta.
5. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
6. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
7. W Serwisie wykorzystywane są również Cookies zamieszczane przez partnerów Usługodawcy, umożliwiające personalizację działalności reklamowej i rozliczanie jej efektów. Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Więcej informacji o nich może być dostępnych na poszczególnych stronach partnerów Usługodawcy.
8. Niektóre podstrony Serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web Beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której Web Beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w Cookies, w celu oceny efektywności reklam.

X. Prawa i obowiązki Usługodawcy

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych Danych Osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania Serwisem, jak również usługi w zakresie optymalizacji przekazu oraz zarządzania kampaniami promocyjnymi.
3. Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie Danych Osobowych Klienta podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji umów, w szczególności Zamówienia/Rezerwacji, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Sklepie Internetowym, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane Osobowe Klientów mogą zostać powierzone w szczególności dostawcom Produktów, Bankom, Ubezpieczycielom, instytucjom finansowym i ubezpieczeniowym.
4. Dane Osobowe mogą być przetwarzane na terenie Polski, Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej (UE), na terenie sygnatariusza Porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane Osobowe mogą być przetwarzane także poza EOG, poprzez ich przekazanie przez Usługodawcę lub Przetwarzającego, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla realizacji celów określonych ust III. w pkt. 2 powyżej, a przekazanie oraz przetwarzanie Danych Osobowych poza EOG objęte są odpowiednim, adekwatnym do zasad przewidzianych w RODO stopniem ochrony uznanym decyzją Komisji Europejskiej, w szczególności w przypadku USA przekazanie oraz przetwarzanie Danych Osobowych następuje na rzecz i przez Przetwarzających wpisanych na listę Privacy Shield Framework dostępną pod adresem https://www.privacyshield.gov/list. O zamiarze przekazania Danych Osobowych poza EOG Usługodawca informuje na etapie ich zbierania.

XI. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Przetwarzających

1. Przetwarzający w rozumieniu Polityki Prywatności to podmioty, o których mowa ust. X w pkt. 2 i pkt.3, które na zlecenie Usługodawcy przetwarzają Dane Osobowe.
2. Przetwarzający jest upoważniony i ma prawo do przetwarzania Danych Osobowych wyłącznie w celach i w zakresie określonych w Polityce Prywatności.
3. Przetwarzający przetwarza powierzone Dane Osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Przetwarzający:
a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
b. stosuje środki zapewniające:
– zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności
i odporności systemów i usług przetwarzania;
– zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych
i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
– regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania;
c. stosuje środki zabezpieczenia Danych Osobowych na poziomie nie niższym niż stosowany przez Usługodawcę.
4. Przetwarzający może zmienić, usunąć lub zablokować przetwarzane Dane Osobowe, wyłącznie na polecenie Administratora danych. Jeśli osoba, której Dane Osobowe dotyczą zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego o zmianę lub usunięcie jej Danych Osobowych.
5. Przetwarzający niezwłocznie, w terminie nie później niż 5 dni robocze, przekazuje taką prośbę Usługodawcy.
6. Przetwarzający nie powinien przetwarzać Danych Osobowych w celu innym niż wykonanie zobowiązań wskazanych w Polityce Prywatności. Przetwarzający nie może ujawniać Danych Osobowych osobom trzecim.
7. Przetwarzający jest odpowiedzialny wobec osoby, której Dane Osobowe dotyczą za szkody, które osoba ta może ponieść w rezultacie działania i zaniechania Przetwarzającego.

XII. Postanowienia końcowe

1. Wysyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia potwierdzasz zapoznanie się z warunkami ochrony danych osobowych i ich pełną akceptację.
2. Wyrażasz zgodę na niniejsze warunki, zaznaczając swoją zgodę za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając zgodę, potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
3. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.