Gwarancja

Niniejsza gwarancja obowiązuje na szczoteczki IONICKISS zakupione w Polsce i jest ważna jedynie z dokumentem zakupu, obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

I.    Okres gwarancyjny

 1. Okres gwarancyjny dla szczoteczki IONICKISS:
 2. jonowo sonicznej obejmuje 24 miesiące od daty jej zakupu;
 3. jonowo manualnej obejmuje 12 miesięcy od daty jej zakupu.
 4. W okresie objętym gwarancją, producent zobowiązany jest do naprawy lub wymiany na nową wadliwej szczoteczki, jeśli wada została spowodowana defektem konstrukcyjnym.
  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z niewłaściwego używania urządzenia.

II.   Dostarczenie sprzętu do naprawy

 1. Kupujący może wysłać sprzęt do naprawy do punktu serwisowego JURMAR na adres:
  Żytnia 57, 01-179 Warszawa lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
 2. Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w opakowaniu należycie zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Naprawom gwarancyjnym nie podlegają także inne uszkodzenia powstałe w następstwie okoliczności w szczególności zawinione przez firmy świadczące usługi kurierskie.

III.    Gwarancją nie są objęte:

 1. Mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy;
 2. Uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 • używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytek;
 • niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
 • używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
 • napraw i modyfikacji produktu dokonywanych przez nieuprawnione osoby; stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia plomb lub innych zabezpieczeń sprzętu powoduje utratę gwarancji;
 • niewłaściwego użytkowania produktu lub warunkach środowiska niezgodnymi z zalecanymi do działania urządzenia;
 • podłączenia urządzenia peryferyjne, dodatkowy sprzęt lub akcesoria inne niż zalecane przez IONICKISS;
 • przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych;
 • uszkodzenia spowodowanego przez zwierzęta;
 • używania do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych;
 • obniżenia jakości elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu;
 • z przyczyn natury zewnętrznej m.in. uderzenia pioruna, przepięcia w sieci elektrycznej, zalania płynem lub działania ognia, klęski żywiołowej lub podczas transportu.
 1. W przypadku gdy dokumenty zakupu zostały w jakikolwiek sposób zmienione lub są nieczytelne.

IV. Dodatkowe informacje

 1. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 2. Bez nazwy, modelu sprzętu i daty jego zakupu potwierdzonej pieczątką i podpisem sprzedawcy albo paragonu lub faktury zakupu z nazwą i modelem sprzętu, produkt nie podlega gwarancji.
 3. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Kupującego według cennika punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna, chyba, że oczyszczenie jest niezbędne do usunięcia wady w ramach świadczeń objętych niniejszą gwarancją.

V.      Zgłoszenie reklamacji

 1. W przypadku zgłoszenia reklamacji należy:
 • przekazać wadliwy produkt do serwisu;
 • przekazać oryginał dowodu zakupu (w przypadku braku dowodu zakupu należy przedstawić potwierdzenie płatności za produkt, w którym zawarta została informacja o dacie zakupu);
 • jeżeli awaria dotyczy procesu ładowania szczoteczki należy przekazać do serwisu również ładowarkę;
 • wypełnić i przekazać wraz z produktem formularz zgłoszeniowy reklamacji w ranach gwarancji.
 1. Reklamowany produkt najlepiej przekazać bezpośrednio do serwisu, gdyż to znacznie przyspieszy proces realizacji postępowania gwarancyjnego.